Maria Manturzewska

Komitet Honorowy

Urodzona w 1930 roku w Krakowie, psycholog muzyki, pedagog , prof. dr hab., emeritus Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Twórczyni pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Muzyki (AMFC, obecnie UMFC w Warszawie) i jej wieloletnia kierowniczka (1985-2000).

Autorka wielu prekursorskich projektów badawczych z psychologii muzyki:

  • badania psychologiczno-muzyczne uczestników VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, które stały się podstawą Jej rozprawy doktorskiej i pierwszej w Polsce dysertacji doktorskiej z psychologii muzyki, pisanej pod kierunkiem prof. S. Szumana, a wydanej przez Ossolineum jako Psychologiczne warunki osiągnięć pianistycznych (1969);
  • prekursorskie badania nad stałością, rzetelnością i kryteriami ocen wykonań muzycznych wydawanych przez jurorów VI MKPiFC, ekspertów i krytyków;
  • badania nad czynnikami warunkującymi osiągnięcia muzyczne na uczniach i studentach szkół muzycznych, których wyniki stały się podstawą Jej pracy habilitacyjnej Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych (1974, COPSA)
  • długofalowe, interdyscyplinarne badania nad przebiegiem życia muzyków i jego uwarunkowaniami (A Biographical Study of the Life-Span Development of Professional Musicians, Psychology of Music, 18.2, 1990)

Jest również autorką dynamiczno-interakcjonistycznej koncepcji talentu oraz sekwencyjnego modelu fazowego rozwoju artystyczno-zawodowego muzyka. Inicjowała prace adaptacyjne oraz opracowała liczne podręczniki testowe.

Jest twórczynią sieci poradni psychologicznych dla szkół muzycznych. Współpracowała z wieloma ośrodkami akademickimi w Europie.